Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2015 r. poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę obliczenia limitów, o których mowa w:

- art. 25 ust. 4 i 5, art. 26a oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, z późn. zm.),

- art. 134 § 2 i § 3 oraz art. 140 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:19
    Wprowadził:Hubert Puchała