Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. Nr 23, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w § 5:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego zapewniającymi obsługę Państwowej Komisji Wyborczej oraz organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów na obszarze kraju są następujące zespoły:

1)       Zespół Prawny i Organizacji Wyborów;

2)       Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych;

3)       Zespół Informatyki;

4)       Zespół Finansowy;

5)       Zespół Prezydialny.”,

b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Poza zespołami zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są w następujących samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego:

1)       audytora wewnętrznego;

2)       do spraw osobowych;

3)       do spraw komunikacji społecznej;

4)       do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)       do spraw obsługi sekretariatu Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-12-2015 18:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk