Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu

(tekst ujednolicony)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 marca2011 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 § 1. Krajowemu Biuru Wyborczemu nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 marca 2011 r. (poz. …)

STATUT KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

§ 1. 1. Krajowe Biuro Wyborcze jest urzędem zapewniającym obsługę organów wyborczych oraz wykonującym zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach.

2. Siedzibą Krajowego Biura Wyborczego jest Warszawa.

§ 2. 1. Pracą Krajowego Biura Wyborczego kieruje Szef Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy zastępcy.

2. Zastępcą Szefa Krajowego Biura Wyborczego jest z urzędu dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 3. 1. Szef Krajowego Biura Wyborczego, jako organ wykonawczy Państwowej Komisji Wyborczej, wykonuje zadania wynikające z Kodeksu wyborczego i innych ustaw oraz określone w regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Szef Krajowego Biura Wyborczego za działalność, o której mowa w ust. 1, odpowiada przed Państwową Komisją Wyborczą.

§ 4. 1. Organizacja Krajowego Biura Wyborczego jest jednostopniowa; zespoły i delegatury są równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi.

2. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone wydziały lub samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. 1. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego zapewniającymi obsługę Państwowej Komisji Wyborczej oraz organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów na obszarze kraju są następujące zespoły:

1) Zespół Prawny i Organizacji Wyborów;

2) Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych;

3) Zespół Informatyki;

4) Zespół Finansowy;

5) Zespół Prezydialny.

1a. Poza zespołami zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są w następujących samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego:

1)       audytora wewnętrznego;

2)       do spraw osobowych;

3)       do spraw komunikacji społecznej;

4)       do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

do spraw obsługi sekretariatu Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

2. Jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi obsługę komisarzy wyborczych, a także okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów na wyznaczonym obszarze województwa są delegatury.

3. Właściwość terytorialną delegatur wyznacza, ustalony w przepisach prawa, obszar działania organów wyborczych, o których mowa w ust. 2. Wykaz delegatur oraz ich siedziby określa załącznik do niniejszego statutu.

§ 6. 1. Jednostki organizacyjne Krajowego Biura Wyborczego współpracują ze sobą, stosownie do właściwości rzeczowej i terytorialnej, przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zespoły, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, są jednostkami wiodącymi i koordynującymi wykonanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Szef Krajowego Biura Wyborczego może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć do wykonania określonego zadania jednostkę organizacyjną niezależnie od jej właściwości rzeczowej lub terytorialnej.

§ 7. Jednostki organizacyjne Krajowego Biura Wyborczego używają nazw:

1) "Krajowe Biuro Wyborcze Zespół ...",

2) "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w ...".

§ 8. 1. Pracami jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego kierują:

1) dyrektorzy zespołów,

2) dyrektorzy delegatur.

§ 9. Szef Krajowego Biura Wyborczego może, w formie pisemnej, upoważnić zastępcę oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych do załatwiania spraw w jego imieniu; w uzasadnionym przypadku takie upoważnienie może być wydane także innemu pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego.

§ 10. Szef Krajowego Biura Wyborczego może powoływać, złożone z pracowników Krajowego Biura Wyborczego i innych osób, zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, jako jednostki opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

§ 11. Szef Krajowego Biura Wyborczego określa, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego oraz ich właściwość rzeczową, a także wprowadza zmiany w tym zakresie.

Załącznik do statutu 
Krajowego Biura Wyborczego

WYKAZ DELEGATUR KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO 
ORAZ ICH SIEDZIBY

Województwo dolnośląskie

Delegatura w Jeleniej Górze

Delegatura w Legnicy

Delegatura w Wałbrzychu

Delegatura we Wrocławiu

Województwo kujawsko-pomorskie

Delegatura w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura we Włocławku

Województwo lubelskie

Delegatura w Białej Podlaskiej

Delegatura w Chełmie

Delegatura w Lublinie

Delegatura w Zamościu

Województwo lubuskie

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

Delegatura w Zielonej Górze

Województwo łódzkie

Delegatura w Łodzi

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Delegatura w Sieradzu

Delegatura w Skierniewicach

Województwo małopolskie

Delegatura w Krakowie

Delegatura w Nowym Sączu

Delegatura w Tarnowie

Województwo mazowieckie

Delegatura w Ciechanowie

Delegatura w Ostrołęce

Delegatura w Płocku

Delegatura w Radomiu

Delegatura w Siedlcach

Delegatura w Warszawie

Województwo opolskie

Delegatura w Opolu

Województwo podkarpackie

Delegatura w Krośnie

Delegatura w Przemyślu

Delegatura w Rzeszowie

Delegatura w Tarnobrzegu

Województwo podlaskie

Delegatura w Białymstoku

Delegatura w Łomży

Delegatura w Suwałkach

Województwo pomorskie

Delegatura w Gdańsku

Delegatura w Słupsku

Województwo śląskie

Delegatura w Bielsku-Białej

Delegatura w Częstochowie

Delegatura w Katowicach

Województwo świętokrzyskie

Delegatura w Kielcach

Województwo warmińsko-mazurskie

Delegatura w Elblągu

Delegatura w Olsztynie

Województwo wielkopolskie

Delegatura w Kaliszu

Delegatura w Koninie

Delegatura w Lesznie

Delegatura w Pile

Delegatura w Poznaniu

Województwo zachodniopomorskie

Delegatura w Koszalinie

Delegatura w Szczecinie

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-12-2015 18:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:02-02-2016 12:42
    Wprowadził:Bartosz Goździk