Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. (1)) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.(2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 933) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady miasta na prawach powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady dzielnicy m.st. Warszawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 4 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do sejmiku województwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu 11 sierpnia 2015 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

(2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:15-12-2015 21:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:15-03-2016 18:49
    Wprowadził:Bartosz Goździk