Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  15 stycznia  2001 r.
w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Pieczęcie komisji do spraw referendum lokalnego sporządzane są według następujących wzorów:

1) pieczęcią wojewódzkiej, powiatowej i gminnej komisji do spraw referendum lokalnego jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji.

2) pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum lokalnego jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, siedzibę komisji i numer obwodu głosowania.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-06-2016 14:56
    Wprowadził:Marcin Lisiak