Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane były 23 komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. Sprawozdania finansowe złożyło 20 komitetów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 6 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, wskazując na uchybienia, sprawozdania 11 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 3 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Kazimierza Jankowskiego

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Andrzeja Morawieckiego

5. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

6. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

Wskazane uchybienia polegają na: prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawy o rachunkowości, zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu po upływie terminu ustawowego oraz nieprowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat od osób fizycznych

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

Wskazane uchybienia polegają na: nieutworzeniu strony internetowej komitetu oraz sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

4. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

Wskazane uchybienia polegają na: przyjęciu środków finansowych wpłaconych w formie gotówkowej, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

5. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Tomasza Łaska

Wskazane uchybienia polegają na: przyjęciu środków finansowych wpłaconych w formie gotówkowej, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

6. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Majdańskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu

7. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Balli Marzec

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu strony internetowej komitetu

8. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wandy Nowickiej

Wskazane uchybienia polegają na: złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego oraz nieudzieleniu wyjaśnień na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej

9. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

10. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

Wskazane uchybienia polegają na: dokonywaniu przez osoby fizyczne z własnych środków zakupów na rzecz komitetu, a następnie refundowania ich kosztów ze środków komitetu, prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawy o rachunkowości, zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu po upływie terminu ustawowego oraz prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat od osób fizycznych w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi

11. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Iwony Piątek

Wskazane uchybienia polegają na: przekazaniu nadwyżki pozyskanych środków nad wydatkami na rzecz podmiotu niebędącego organizacją pożytku publicznego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów oraz przyjęcia środków finansowych od osób prawnych i od osób fizycznych niemających miejsca stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów oraz przyjęcia środków finansowych od osób prawnych, od osób fizycznych niemających miejsca stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ze źródeł nieustalonych

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów oraz przyjęcia środków finansowych od osób prawnych, od osób fizycznych niemających miejsca stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ze źródeł nieustalonych

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-04-2016 10:28
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz
  • Data modyfikacji:15-04-2016 10:43
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz