Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 grudnia 2006 r.

uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 10 grudnia 2006 r. w ponownym głosowaniu odroczonym ze względu na zmianę jednego z kandydatów.

I. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w ponownym głosowaniu w dniu 10 grudnia 2006 r. na obszarze kraju

I. Ponowne głosowanie w dniu 10 grudnia 2006 r.

1. Wybierano łącznie 16 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 31 zgłoszonych kandydatów, w tym w 1 gminie, w której zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 236 338 osób.

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 73 190 wyborców, to jest 30,97% uprawnionych do głosowania.

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 73 177.

5. Głosów ważnych oddano 72 213, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 964, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w ponownym głosowaniu

 Wybrano 16 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:

1) 14 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

2) 1 burmistrza w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców,

3) 1 prezydenta miasta w mieście na prawach powiatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:56
    Wprowadził:Hubert Puchała