OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 27 LISTOPADA 2006 R. O ZBIORCZYCH WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R. ORAZ W DNIU 26 LISTOPADA 2006 R.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 listopada 2006 r.

o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.

A. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

I. Głosowanie w dniu 12 listopada 2006 r.

1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 8 224 zgłoszonych kandydatów, w tym w 276 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 30 240 882 osoby.

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 13 883 806 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania.

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13 866 294.

5. Głosów ważnych oddano 13 601 035, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 265 259, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r.

1. Wybierano łącznie 827 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 654 zgłoszonych kandydatów.

2. Uprawnionych do głosowania było 14 643 543 osoby.

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 5 812 667 wyborców, to jest 39,69% uprawnionych do głosowania.

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5 810 173.

5. Głosów ważnych oddano 5 736 954, to jest 98,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 73 219, to jest 1,26% ogólnej liczby głosów oddanych.

7. Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta termin ponownego głosowania odroczono do dnia 10 grudnia 2006 r. w 16 następujących gminach i miastach:

1) gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie,

2) gm. Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie,

3) gm. Dorohusk, powiat chełmski, województwo lubelskie,

4) gm. Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie,

5) gm. Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie,

6) gm. Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie,

7) gm. Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

8) m. Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie,

9) m. Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie,

10) gm. Sochocin, powiat płoński, województwo mazowieckie,

11) gm. Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, województwo podkarpackie,

12) gm. Osiek, powiat starogardzki, województwo pomorskie,

13) gm. Gilowice, powiat żywiecki, województwo śląskie,

14) m. Bytom, województwo śląskie,

15) gm. Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko - mazurskie,

16) gm. Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

B. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

2) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 827 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Wybrano łącznie 2 460 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:

1) 2 135 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 1 492 wójtów i burmistrzów,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 643 wójtów i burmistrzów,

2) 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 110 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 151 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

3) 64 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 31 prezydentów miast,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 33 prezydentów miast.

3. W głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. nie wybrano wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 845 gminach i miastach, w tym z następujących powodów:

1) nie przeprowadzono wyborów w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której nie zarejestrowano żadnego kandydata na wójta (gm. Gręboszów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie),

2) w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców zarejestrowano tylko jednego kandydata na burmistrza, który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem (gm. Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie).

4. W 827 gminach i miastach, w tym w:

1) 643 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

2) 151 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

3) 33 miastach na prawach powiatu,

przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r., z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wymaganej większości ważnie oddanych głosów za wyborem w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 12 listopada 2006 r.

5. W gminach, o których mowa w pkt 3, nie dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i, w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyboru dokonają rady gmin.

6. W 16 gminach odroczono ponowne głosowanie do dnia 10 grudnia 2006 r. (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:40
    Wprowadził:Hubert Puchała