KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 listopada 2006 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza, po otrzymaniu danych od 16 komisarzy wyborczych wykonujących czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju,  przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

I. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 8 224 zgłoszonych kandydatów, w tym w 276 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 30 240 882 osób.

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 13 883 806 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania.

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13 866 294.

5. Głosów ważnych oddano 13 601 035, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 265 259, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Wybrano łącznie 1 633 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:

1) 1 492 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,2) 110 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,3) 31 burmistrzów i prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.

3. Nie wybrano 845 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

1) nie przeprowadzono wyborów w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której nie zarejestrowano żadnego kandydata na wójta,
2) w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, który w wyniku głosowania nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów,
3) w 843 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w tym:

a) w 657 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) w 152 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) w 34 miastach na prawach powiatu.

4. W gminach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2, wyboru wójta dokona, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, właściwa rada gminy. Wykaz tych gmin stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.

5. W gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zostanie przeprowadzone w dniu 26 listopada 2006 r. ponowne głosowanie. Wykaz tych gmin i miast stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:29
    Wprowadził:Hubert Puchała