OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 15 LISTOPADA 2006 R. O ZBIORCZYCH WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 listopada 2006 r.

o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

I. Dane ogólne dotyczące wyborów do rad

1. Wybory przeprowadzono do 2 826 rad, w tym:

1) do 2 477 rad gmin, z czego:

a) do 2 151 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) do 262 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) do 64 rad miejskich w miastach na prawach powiatu,

2) do Rady m. st. Warszawy,

3) do 18 rad dzielnic m. st. Warszawy,

4) do 314 rad powiatów,

5) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano łącznie 46 790 radnych, w tym:

1) 39 478 radnych do rad gmin, z czego:

a) 32 265 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,b) 5 566 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 1 647 radnych w miastach na prawach powiatu,

2) 60 radnych do Rady m. st. Warszawy,

3) 407 radnych do rad dzielnic m. st. Warszawy,

4) 6 284 radnych do rad powiatów,

5) 561 radnych do sejmików województw.

3. Wybrano łącznie 46 789 radnych, w tym:

1) 39 477 radnych do rad gmin, z czego:

a) 32 264 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 5 566 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 1 647 radnych w miastach na prawach powiatu,

2) 60 radnych Rady m. st. Warszawy,

3) 407 radnych rad dzielnic m. st. Warszawy,

4) 6 284 radnych rad powiatów,

5) 561 radnych sejmików województw.

4. Wybory przeprowadzono w 23 285 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 25 155 obwodach głosowania.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 020 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 1 199 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Ogółem pozostał nieobsadzony 1 mandat.

II. Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 2 151 rad gmin, w których utworzono 20 556 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 32 265 radnych spośród 110 965 kandydatów zgłoszonych na 75 726 listach kandydatów.

3. Wybrano 32 264 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 12 734 923 osoby.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 6 375 753 wyborców, to jest 50,07% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6 368 888.

7. Głosów ważnych oddano 6 178 328, to jest 97,01% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 190 560, to jest 2,99% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 12 996 obwodach głosowania.

10. Głosowania nie przeprowadzono w 1 019 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 1 194 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12. Ogółem pozostał nieobsadzony 1 mandat.

III. Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 262 rad gmin, w których utworzono 927 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 5 566 radnych spośród 58 440 kandydatów zgłoszonych na 6 325 listach kandydatów.

3. Wybrano 5 566 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 6 997 988 osób.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 3 139 127 wyborców, to jest 44,86% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3 134 973.

7. Głosów ważnych oddano 2 959 292, to jest 94,40% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 175 681, to jest 5,60% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 266 obwodach głosowania.

10. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym. W związku z tym 5 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

IV. Wybory do rad miejskich w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 64 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których utworzono 289 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 1 647 radnych spośród 23 939 kandydatów zgłoszonych na 2 582 listach kandydatów.

3. Wybrano 1 647 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 8 807 158 osób.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 3 518 280 wyborców, to jest 39,95% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3 512 938.

7. Głosów ważnych oddano 3 396 211, to jest 96,68% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 116 727, to jest 3,32% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 802 obwodach głosowania.

10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

V. Wybory do Rady m. st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych.

2. Wybierano 60 radnych spośród 978 kandydatów zgłoszonych na 119 listach kandydatów.

3. Wybrano 60 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1 339 734 osoby.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 710 511 wyborców, to jest 53,03% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 707 442.

7. Głosów ważnych oddano 669 082, to jest 94,58% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 38 360, to jest 5,42% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 826 obwodach głosowania.

10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

VI. Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w których utworzono 69 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 407 radnych spośród 3 825 kandydatów zgłoszonych na 447 listach kandydatów.

3. Wybrano 407 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1 338 389 osób.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 708 872 wyborców, to jest 52,96% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 705 667.

7. Głosów ważnych oddano 676 283, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 29 384, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 826 obwodach głosowania.

10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

VII. Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1 346 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 6 284 radnych spośród 68 087 kandydatów zgłoszonych na 9 189 listach kandydatów.

3. Wybrano 6 284 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 20 095 699 osób.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 9 651 927 wyborców, to jest 48,03% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9 636 010.

7. Głosów ważnych oddano 8 836 603, to jest 91,70% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 799 407, to jest 8,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 18 527 obwodach głosowania.

10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

VIII. Wybory do Sejmików Województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 88 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 561 radnych spośród 9 338 kandydatów zgłoszonych na 954 listach kandydatów.

3. Wybrano 561 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 30 241 185 osób.

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 13 884 295 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania.

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13 851 401.

7. Głosów ważnych oddano 12 091 871, to jest 87,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 1 759 530, to jest 12,70% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 26 178 obwodach głosowania.

10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski  

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:33
    Wprowadził:Hubert Puchała