Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczące terminu na składanie wniosków o urlop bezpłatny oraz trybu postępowania i ogłaszania wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sytuacji odroczenia ponownego gł

Warszawa, dnia 20 listopada 2006 r.

      PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-340/06


Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, iż:

1. Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej danej jednostki samorządowej. Osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, a więc od dnia 20 listopada 2006 r.

2. Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Ślubowanie składa się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie całego kraju. A zatem bieg 7-dniowego terminu rozpocznie się od dnia ogłoszenia wyników wyborów po głosowaniu ponownym, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2006 r.

3. W przypadku, gdy termin ponownego głosowania zostanie odroczony o dalszych 14 dni, w sytuacji o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, termin 7 dni na złożenie ślubowania rozpoczyna się od dnia ogłoszenia uzupełnienia do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o wynikach wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), które będą przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2006 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:32
    Wprowadził:Hubert Puchała