Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2006 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Warszawa, dnia 10 października 2006 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-7504-1/06

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

I.

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) przyznaje jednolite numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Numery te Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, w drodze losowania, najpóźniej na 25 dni przed dniem wyborów, a więc do 18 października 2006 r.

2. Ustalenia, które komitety wyborcze spełniły warunek dla przyznania ich listom jednolitych numerów, Państwowa Komisja Wyborcza dokona na podstawie informacji komisarzy wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do sejmików województw.

II.

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 18 października 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, ul. Wiejska 10, Sala Biała (I piętro).

2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w następujący sposób:

1) dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,

2) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej,

3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej, pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz komisarzom wyborczym i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk