Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości używania nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii politycznych popierających kandydatów na radnych zgłaszanych przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej

Zgodnie z art. 99 ust. 3, art. 140 ust. 1 i art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, właściwy organ partii politycznej może udzielić poparcia kandydatom na radnych zgłaszanym przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej. Na podstawie art. 109 ust. 5, art. 142 i art. 167 Ordynacji wyborczej oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej udzielającej poparcia kandydatowi umieszcza się na obwieszczeniu terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów.

W przypadku wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zgłoszeniu kandydata podaje się obowiązkowo informację o przynależności kandydata do partii politycznej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457). Nadto, w zgłoszeniu można wnosić o oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej popierającej danego kandydata. Informacje te podawane są przez gminną (miejską) komisję wyborczą do wiadomości wyborców, w formie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej nie ma zatem przeszkód, aby komitety wyborcze, w tym komitety wyborcze wyborców również w swoich materiałach wyborczych informowały o poparciu udzielonym ich kandydatom przez partie polityczne.

Jednakże sposób informowania o tym fakcie nie może polegać na wykorzystywaniu do tych celów symboli graficznych partii politycznej popierającej danego kandydata, jak też na eksponowaniu barw, nazwy lub skrótu nazwy tej partii. Takie materiały wyborcze komitetu wyborczego, którego kandydaci są popierani przez partię polityczną byłyby bowiem agitacją na rzecz tej partii politycznej.

Zdaniem Komisji naruszałoby to przepisy Ordynacji wyborczej, która dopuszcza prowadzenie agitacji wyborczej wyłącznie na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określonych tą ustawą (art. 65 ust. 1b). Istotą zaś agitacji wyborczej jest jej prowadzenie w imieniu i na rzecz określonego komitetu wyborczego i zgłaszanych przez ten komitet kandydatów na radnych oraz ich programów wyborczych, co wyraźnie wynika m.in. z art. 64b, art. 67, art. 70, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk