Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wątpliwości związanymi z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania z

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami związanymi z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. informuje, że stosując wytyczne należy uwzględnić poniższe wyjaśnienie:

1) w punkcie II.4 tiret trzecie — wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborczego nie jest elementem obowiązkowym zgłoszenia listy kandydatów na radnych; w przypadku niepodania skrótu nazwy komitetu wyborczego terytorialna komisja wyborcza ustala jego brzmienie korzystając z systemu informatycznego dostarczonego przez Krajowe Biuro Wyborcze;

2) w punkcie II.6 w zdaniu drugim należy pominąć wyrazy „nieścisłości w nazwie komitetu wyborczego” oraz wyrazy „lub w dokumentach o utworzeniu komitetu wyborczego;

3) w punkcie III.3 należy pominąć wyrazy „(nie rejestrując żadnej listy do sejmiku województwa)”; komisarz wyborczy wykonujący czynności na obszarze części województwa przyznaje w wyborach do rady powiatu również numery listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w wyborach do sejmiku województwa, lecz nie spełniły warunków określonych w art. 64n ust. 1 i 2;

4) w punkcie VI.1.1 — zdanie mówiące, że „skuteczne oświadczenie kandydata o wycofaniu zgody na kandydowanie może zostać złożone nie później niż 14 dnia przed dniem wyborów” należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku gdy kandydat wycofa zgodę na kandydowanie po tym terminie, jest on skreślany z listy, ale nie pociąga to za sobą konieczności unieważnienia rejestracji listy jeżeli liczba kandydatów spadła poniżej ustawowego minimum (chyba, że na liście nie pozostaje nazwisko żadnego kandydata);

5) w punkcie VIII — przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami) wskazują na możliwość wniesienia przez osobę zgłaszającą kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o oznaczenie go na kartach do głosowania nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca kandydata nie złożyła takiego wniosku, gminna komisja wyborcza powinna wskazać tej osobie możliwość wyboru oznaczenia kandydata. Należy przy tym pamiętać, że oznaczenie to może zawierać co najwyżej 40 znaków drukarskich (wliczając spacje). Jeżeli osoba zgłaszająca kandydata wniesie o oznaczenie kandydatury nazwą komitetu wyborczego, która nie spełnia tego wymogu, wówczas należy wezwać komitet wyborczy do usunięcia wady zawiadomienia. System informatyczny dostarczony przez Krajowe Biuro Wyborcze umożliwi wpisanie skrótu nazwy komitetu wyborczego (w przypadku wyboru takiego oznaczenia przez osobę zgłaszającą kandydata) w protokole rejestracji kandydata w miejscu opisanym „nazwa komitetu wyborczego”.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk