Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

Warszawa, dnia 29 września 2010 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
  ZPOW-703-60/10

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

Terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne i dzielnicowe komisje wyborcze)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) terytorialne komisje wyborcze powołuje się najpóźniej w 45. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2010 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych przyjmują i komisje powołują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

W skład każdej wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa sądu okręgowego.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. na obszarze:

1) województwa - jeżeli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej; 
2) powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej;
3) gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej; 
4) m.st. Warszawy - jeżeli kandyduje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie;
5) dzielnicy m.st. Warszawy - jeżeli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej

i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim; 
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydat do składu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej i dzielnicowej komisji wyborczej musi być wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców.

Kandydatem do składu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej lub dzielnicowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
2) jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców; 
3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mogą natomiast być kandydatami na członków powiatowych i wojewódzkich komisji wyborczych.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 171, poz. 1151), w dniu 4 października 2010 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.). Ujednolicony tekst uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Obwodowe komisje wyborcze

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej obwodowe komisje wyborcze powołuje się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów. Ponieważ dzień ten przypada na niedzielę, zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej termin powołania komisji ulega przedłużeniu do dnia 8 listopada 2010 r.

Obwodowe komisje wyborcze powołują gminne komisje wyborcze. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.

W skład każdej komisji obwodowej wchodzi z urzędu jako członek, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim; 
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
2) jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców; 
3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.

Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.). Ujednolicony tekst uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk