Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. Nr 23, poz. 253 oraz z 2015 r. poz. 487)  w § 5 w ust. 1a wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) do spraw zamówień publicznych;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) do spraw obsługi sekretariatu Szefa Krajowego Biura Wyborczego.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-10-2016 15:08
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:19-10-2016 15:09
    Wprowadził:Marcin Lisiak