Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)), do dnia 19 maja 2014 r. (poniedziałek), w każdym urzędzie gminy (miasta) jest udostępniony do wglądu spis wyborców. O miejscu i czasie jego udostępniania wyborców powiadamia, w sposób zwyczajowo przyjęty, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Na pisemny wniosek wyborca uzyska informację, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reklamację (art. 37 Kodeksu wyborczego).

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk