Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 193)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, właściwą dla okręgu wyborczego nr 4, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M. P. …, poz. …).

2. Na sporządzonej przez konsula karcie do głosowania w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 2. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (M. P. z 2014 r., poz. 123).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk