Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 181)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. (poz. …)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Wyniki głosowania i protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem rejonowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, zwanej dalej „właściwą rejonową komisją wyborczą”.

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, przekazane przez właściwą rejonową komisję wyborczą za pośrednictwem armatora.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów i przesyłają dane z protokołu do właściwej rejonowej komisji wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji obwodowej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję obwodową.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego – Okręg wyborczy nr …………..

Rejonowa Komisja Wyborcza w ............................................................................

(siedziba)

Obwód głosowania nr ........

Nazwa statku ...............................................

Armator ..................................................”.

Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany przez członków komisji i opieczętowany wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwej rejonowej komisji wyborczej, za pośrednictwem armatora.

9. W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób określony w pkt 8 kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na odpowiednim formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając wyraz „protokół” i wpisując wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

10. Armator niezwłocznie przekazuje właściwej rejonowej komisji wyborczej otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora rejonowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 8 i 9.

11. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje właściwą rejonową komisję wyborczą o przyczynach nieuzyskania danych, podając numery i siedziby tych obwodów.

12. Otrzymaną od obwodowej komisji wyborczej kopertę z protokołem głosowania oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je właściwej rejonowej komisji wyborczej.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk