Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 179)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu przez kapitanów statków liczby wyborców ujętych w spisach, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2. 1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów kapitanowi statku nie zostaną doręczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, kapitan statku sporządza je w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M. P. … poz. …).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (M. P. z 2014 r. poz. 123).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk