Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 120)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju


Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych w kraju:
1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2, koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;
2) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;
3) w prawym górnym rogu wycięty ma otwór o średnicy 7 mm.
2. Każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej – oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) z … (liczba stron)”.
3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu ........................”.
4. Na jednej karcie może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów.
5. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista nr ...” oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu „Kandydaci na posłów” umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię – imiona każdego kandydata.
6. Nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów na posłów umieszcza się w jednej kolumnie.
7. Na każdej karcie, w jej dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.
8. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych w kraju określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a, zwana dalej „nakładką na kartę”, w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
1) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości 0,3 mm i gęstości 1,35g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) w górnym prawym rogu ma umieszczony wypukły trójkąt, informujący o prawym dalszym narożniku nakładki.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego”.
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu, umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille’a.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 10 kratek w miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 8:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk