Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu - obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego niniejsze rozporządzenie obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zgłaszając kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wzorze zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia należy zamiast słów "w wyborach do Sejmu i do Senatu" wpisać słowa "w wyborach do Parlamentu Europejskiego"

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 sierpnia 2001 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu(Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859)

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,
2) szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
3) tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.
(uchylony)

§ 3.

1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. W zgłoszeniu podaje się:

    1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,
    2) imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,
    3) numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,
    4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „pełnomocnikiem", zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

§ 4.

1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.

2. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do kilku obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić innego.

§ 5.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które spełniają warunki określone w § 3 i 4 i wpłynęły do zarządu gminy nie później niż w 30 dniu przed dniem wyborów.

2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest niedopuszczalne.

§ 6.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę napływu zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów, zawierającym numery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych, wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona zgłoszonych prawidłowo kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz pozostałe dane wymienione w § 3 ust. 2.

2. Do wykazu wpisuje się również osoby wskazane do składów obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą" - przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

§ 7.

1. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala, do których komisji pełnomocnicy zgłosili mniej niż 6 kandydatów na członków.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych następuje w sposób określony w art. 48 ust. 6 ustawy. W tej sytuacji, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), obwodowe komisje wyborcze powołuje się łącznie w składzie 7 osób.

§ 8.

1. W przypadku losowania, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, stosowne zawiadomienie.

2. Losowania członków spośród kandydatów zgłoszonych do danej obwodowej komisji wyborczej dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się dziesięć z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej obwodowej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.

5. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład obwodowej komisji wyborczej 10 wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

§ 9.

Składy obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie zarządu gminy. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 10.
(uchylony)

§ 11.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej, zawiadamia o tym właściwych pełnomocników.

2. W wypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się składu obwodowej komisji wyborczej poniżej 7 osób, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu do 7 osób, w sposób określony w ust. 3 i 4.

3. Jeżeli wygasł mandat członka komisji zgłoszonego przez komitet wyborczy, pełnomocnikowi wyznacza się termin 3 dni na zgłoszenie nowego kandydata. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji spośród wyborców.

4. Jeśli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło na 6 dni przed dniem wyborów lub później, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie mandatu wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika, który zgłosił kandydaturę członka, którego mandat wygasł.

§ 12.

Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m. st. Warszawy.

§ 12a.

W wypadku wykonywania przez okręgową komisję wyborczą - zgodnie z art. 230a ustawy - zadań związanych z powołaniem obwodowej komisji wyborczej lub dokonywaniem zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej, przepisy § 7 - 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 9:52
    Wprowadził:Hubert Puchała