Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 200

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. (sygn. akt III SW 48/09), okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze, powołane w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:31
    Wprowadził:Hubert Puchała