Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Skierniewicach właściwej dla części okręgu wyborczego nr 6

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Skierniewicach właściwej dla części okręgu wyborczego nr 6

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Skierniewicach właściwej dla części okręgu wyborczego nr 6 Renaty Jagury, sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

2.  Powołuje się w skład Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Skierniewicach właściwej dla części okręgu wyborczego nr 6 Martę Bożenę Witoszyńską, sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk