Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Eu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia  2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. Nr 22, poz. 390).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r.

TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 r.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodach utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, zwanej dalej Okręgową Komisją Wyborczą nr 4.

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (M.P. Nr 19, poz. 243)

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, komisja obwodowa otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 4 do konsula za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają ręcznie protokół głosowania, według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 16, poz. 196).

6. Protokół, sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany, parafowany i opieczętowany wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania każda komisja obwodowa niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 za pośrednictwem konsula.

7. W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób wskazany w pkt 6, komisja obwodowa przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji do tych uwag. Przekazane dane z protokołu konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając w tytule formularza wyraz "Protokół" i wpisując "Informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji zgłoszone do protokołu konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu.

8. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 4 może powołać konsula, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, na pełnomocnika, o którym mowa w art. 116 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez komisje obwodowe, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 4. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole, o którym mowa w pkt 6 lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt. 7.

9. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

10. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 4 uwzględnia wyniki głosowania przeprowadzonego w obwodach utworzonych za granicą przy ustaleniu wyników głosowania na obszarze, na którym wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej.

11. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Okręgową Komisję Wyborczą nr 4 o otrzymanych od konsulów danych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

12. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja obwodowa umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory do Parlamentu Europejskiego 
Okręg wyborczy nr 4
Obwód głosowania nr ....
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 4
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej .........".

Kopertę z protokołem przewodniczący obwodowej komisji wyborczej doręcza niezwłocznie konsulowi.

13. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) koperty z protokołami głosowania w obwodzie (jeśli nie zostały one przekazane wcześniej);
2) drugie egzemplarze protokołów, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

14. Otrzymane koperty z protokołami konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4. Jeżeli koperty z protokołami nie zostaną przekazane Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 do czasu jej rozwiązania w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

15. Drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk