Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2009 r. (poz. ...)

WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI OKRĘGOWYCH LIST KANDYDATÓW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

I. Przyjmowanie zgłoszeń list okręgowych

1. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą", w sposób i w trybie określonym w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 14, poz. 225).

Okręgowa komisja wyborcza, mając na uwadze, że zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego mogą być dokonywane niezwłocznie po jej powołaniu, ustala na pierwszym posiedzeniu plan pracy w zakresie przyjmowania zgłoszeń. W planie pracy ustalić należy harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń, uwzględniający z reguły większą liczbę zgłoszeń w okresie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminu na ich dokonanie. Termin ten upływa w dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 2400 (art. 63 ust. 1 Ordynacji wyborczej; przepisy dalej powoływane bez bliższego określenia dotyczą tej ustawy). Informację o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie komisji, a także, w miarę możliwości, w formie komunikatu w lokalnej prasie, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych.
Dokumenty związane z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz rejestracją list sporządzane są na formularzach, których wzory określiła Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr ..., poz. ...).

Przy przyjmowaniu zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz rejestracji list komisja powinna korzystać z dostarczonego przez Krajowe Biuro Wyborcze systemu informatycznego, za pomocą którego gromadzone są dane i tworzone są wymienione wyżej dokumenty.

W sprawach niżej wymienionych komisja podejmuje postanowienia w formie odrębnej uchwały:

1) wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia oraz do uzupełnienia wykazu podpisów wyborców popierających zgłoszenie (art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1);

2) odmowa rejestracji listy okręgowej bądź poszczególnych kandydatów z tej listy (art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 2);

3) skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej (art. 71 ust. 1);

4) uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej (art. 71 ust. 2);

5) unieważnienie rejestracji listy okręgowej (art. 71 ust. 3 i 4).

Postanowienia w tych sprawach wymagają uzasadnienia, a gdy przysługuje od nich środek prawny - także zamieszczenia odpowiedniego pouczenia.

2. Okręgowa komisja wyborcza, wykonując czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń, ma na uwadze poniższe zasady:

1) prawo do zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego mają tylko te komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej uchwałę w sprawie przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 lub art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej. Bieżąca informacja o tych komitetach jest dostępna dla każdej okręgowej komisji wyborczej, zbędne jest zatem żądanie od zgłaszającego przedkładania komisji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie;

2) komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 59 ust. 1);

3) liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10 (art. 59 ust. 2);

4) kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy okręgowej (art. 59 ust. 3);

5) kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być tylko osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 9);

6) każda lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym (art. 60 ust. 1) albo do zgłoszenia powinno być dołączone zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu danego komitetu do zgłaszania list bez poparcia podpisami wyborców (art. 60 ust. 2 i 3).

3. Zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinno być doręczone okręgowej komisji wyborczej przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub osobę przez niego upoważnioną, osobiście, na piśmie, najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2009 r. do godz. 2400 (art. 63).

Przyjmowanie dokumentów zgłoszenia komisja może powierzyć wyznaczonym osobom bądź utworzonym w tym celu zespołom. Przyjmujący zgłoszenie sprawdzają w obecności zgłaszającego, czy zostało ono złożone przez uprawnioną osobę i czy spełnia warunki określone w art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej, numerują i opatrują pieczęcią komisji arkusze wykazu podpisów, a następnie wydają potwierdzenie zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, na formularzu ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r.

Po dokonaniu zgłoszenia niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian na okręgowej liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 64 ust. 4). Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni, okręgowa komisja wyborcza bada je w regulaminowym składzie i ustala, czy spełnia ustawowe wymogi.

Obowiązkowymi elementami zgłoszenia są:

- nazwa i adres komitetu wyborczego, numer okręgu, w którym zgłaszana jest lista okręgowa, oraz nazwisko i adres pełnomocnika wyborczego komitetu, a gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika - również udzielone jej upoważnienie zawierające dane przewidziane w art. 63 ust. 2; upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz imię i nazwisko pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia, dane osoby upoważnionej oraz powinno być opatrzone datą wystawienia i podpisem pełnomocnika,

- dane zgłoszonych kandydatów: ich nazwiska, imiona, zawód i miejsce zamieszkania oraz oznaczenie każdego kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii, której jest on członkiem (nie więcej niż 40 znaków drukarskich), albo oznaczenie, że nie należy do partii politycznej. Brak w zgłoszeniu informacji o przynależności do partii politycznej, bez wyraźnego wskazania, że kandydat nie jest członkiem żadnej partii, należy traktować jako nieudzielenie informacji w tym zakresie, co stanowi wadę zgłoszenia (art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą do Sejmu i do Senatu"; powoływane przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu mają zastosowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 64 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Gdyby przy nazwisku kandydata była wskazana przynależność do więcej niż jednej partii, oznaczenie jego przynależności wskazuje zgłaszający.
Zgłaszający może wnosić również o umieszczenie przy nazwisku kandydata niebędącego członkiem partii politycznej oznaczenia, że jest on popierany przez określoną partię, wskazując nazwę bądź skrót nazwy tej partii. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko wraz ze zgłoszeniem, a fakt udzielenia poparcia powinien potwierdzić na piśmie właściwy statutowy organ danej partii. Potwierdzenia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego. Nazwisko kandydata może być oznaczone nazwą lub skrótem nazwy tylko jednej partii, a oznaczenie nie może przekraczać 40 znaków drukarskich (art. 144 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu),

- wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborczego, którym zarejestrowaną listę należy oznaczyć na urzędowych obwieszczeniach i kartach do głosowania (art. 144 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Jeżeli zgłaszający nie złoży wniosku o takie oznaczenie, okręgowa komisja wyborcza oznacza listę pełną nazwą komitetu wyborczego; oznaczenie nazwą lub skrótem nazwy umieszcza się w tym samym brzmieniu, jakie zawarte jest w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 lub art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej.

Do zgłoszenia muszą być załączone poniższe dokumenty:

- wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy okręgowej wraz z oświadczeniem o liczbie złożonych podpisów albo zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu tego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy bez poparcia podpisami wyborców (art. 144 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz art. 60 ust. 3 Ordynacji wyborczej).
Wykaz podpisów popierających listę okręgową powinien obejmować co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w tym okręgu wyborczym, w którym dana lista jest zgłaszana (art. 60 ust. 1).

Sprawdzając prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów, komisja zwraca uwagę, czy każda strona wykazu odpowiada ustawowym wymogom (art. 61 ust. 2 i 3). Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia traktuje się jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami traktuje się jako wadliwe. Czytelnie wpisane powinny być wszystkie dane wyborcy udzielającego poparcia, objęte wykazem: nazwisko, imię, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu i numer mieszkania, a w miejscowościach, w których nie ma ulic - numer domu (posesji) i numer lokalu lub tylko numer domu w przypadku braku odrębnie numerowanych lokali), numer PESEL oraz własnoręczny jego podpis. W przypadku wyborcy niebędącego obywatelem polskim zamiast numeru PESEL powinien być wpisany numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 172 Ordynacji wyborczej). Nie jest wymagane podawanie kodu pocztowego. Należy uznać za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania" popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie należy uznać również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, że są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem,

- pisemna zgoda każdego kandydata na kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, w którym będzie kandydował, oraz nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać imię (imiona), nazwisko i wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej, datę i własnoręczny podpis kandydata (art. 144 ust. 5 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Podanie daty urodzenia kandydata lub jego wieku (w latach) spełnia ustawowy wymóg,

- oświadczenie każdego kandydata (z wyjątkiem kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów będących obywatelami polskimi, urodzonych po dniu 31 lipca 1972 r.) dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu. Kandydaci, którzy złożyli oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru po dniu 13 września 2007 r., zamiast oświadczenia składają informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do powołanej ustawy,

- oświadczenie każdego kandydata, że posiada prawo wybieralności, o którym mowa w art. 9 Ordynacji wyborczej (art. 64 ust. 2).
Ponadto w przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do jego pisemnej zgody na kandydowanie muszą być dołączone poniższe dokumenty:

- oświadczenie kandydata stwierdzające, że został on wpisany do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje, oraz że nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 64 ust. 3 pkt 1),

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa (art. 64 ust. 3 pkt 2).

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (art. 168); nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to zaświadczenia, o którym mowa powyżej; pozostałe dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.)).

II. Rejestracja list okręgowych

1. Po zbadaniu zgłoszenia okręgowa komisja wyborcza:

1) jeżeli dokumenty zgłoszenia i wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie spełniają ustawowo określone warunki - niezwłocznie sporządza protokół rejestracji listy okręgowej, na formularzu ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r. Jeden egzemplarz protokołu komisja doręcza zgłaszającemu, a drugi, wraz z oświadczeniami i informacjami przewidzianymi w art. 144 ust. 5 pkt 3, przesyła niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej;

2) jeżeli zgłoszenie zawiera wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców (np. niekompletne dokumenty zgłoszenia bądź błędy w tych dokumentach) - wzywa osobę zgłaszającą do ich usunięcia w terminie 3 dni, a jeśli wady nie zostaną usunięte w terminie - odmawia rejestracji.

W przypadku nieusunięcia wad zgłoszenia w odniesieniu do poszczególnych kandydatów zgłoszonych na liście okręgowej, listę rejestruje się w zakresie nieobjętym wadą, a odmawia rejestracji w odniesieniu do kandydatów zgłoszonych wadliwie; jest to jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy liczba kandydatów pozostających na liście nie jest mniejsza niż 5. W przypadku gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od 5, komisja odmawia rejestracji listy w całości (art. 66 ust. 2).

W postanowieniu o odmowie rejestracji podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym zgłaszającemu prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia okręgowej komisji wyborczej; postanowienie doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę (art. 66 ust. 3);

3) jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy okręgowej jest mniejsza niż ustawowo wymagana - wzywa zgłaszającego do uzupełnienia wykazu podpisów. Sposób uzupełnienia wykazu podpisów okręgowa komisja wyborcza ustala odpowiednio do charakteru stwierdzonej wady, z tym że wykaz podpisów złożony komisji wraz ze zgłoszeniem nie może być przekazany zgłaszającemu w celu uzupełnienia.

Uzupełnienie wykazu podpisów może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zgłoszenia list, tj. do dnia 28 kwietnia 2009 r. do godz. 2400. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisja dokonała po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zgłoszeń lub gdy do upływu tego terminu zgłaszający nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji listy i niezwłocznie doręcza zgłaszającemu postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia do właściwego miejscowo sądu okręgowego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia okręgowej komisji wyborczej (art. 67);

4) jeśli w toku sprawdzania wykazu podpisów wyborców poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie bądź co do wiarygodności podpisów - dokonuje w terminie 3 dni sprawdzenia tych danych bądź wiarygodności podpisów, w sposób przewidziany w art. 68 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Mimo że termin na dokonanie tych czynności ma charakter instrukcyjny, należy dążyć do jego dotrzymania. O terminie podjęcia postępowania wyjaśniającego należy powiadomić zgłaszającego.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania okręgowa komisja wyborcza stwierdzi, że zgłoszenie okręgowej listy nie zostało poparte ustawowo wymaganą liczbą podpisów, nie wzywa do uzupełnienia wykazu, lecz postanawia o odmowie rejestracji tej listy. Postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie zaskarżenia do właściwego miejscowo sądu okręgowego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia okręgowej komisji wyborczej, doręcza się niezwłocznie zgłaszającemu listę (art. 68 ust. 2 i 3).

2. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania związane z rejestracją list okręgowych, mając na uwadze terminy wykonania innych czynności wyborczych, przewidziane w ustawie. Komisja zapewnia zwłaszcza sprawne rozpatrywanie zgłoszeń list, tak aby zakończyć procedurę rejestracyjną w jak najkrótszym czasie po dokonaniu zgłoszeń. Ma to szczególne znaczenie wobec zgłoszeń wniesionych bezpośrednio przed upływem terminu do ich dokonania, w odniesieniu do których postępowanie rejestracyjne, w tym ewentualne usuwanie stwierdzonych wad, odbywać się będzie po tym terminie; nie może to jednak mieć wpływu na terminowe sporządzenie przez komisję i podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o zarejestrowanych listach.

III. Numery list okręgowych i obwieszczenia o zarejestrowanych listach

1. Najpóźniej w dniu 13 maja 2009 r. okręgowa komisja wyborcza przeprowadza losowanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, których listy zostały zarejestrowane wyłącznie w danym okręgu wyborczym. Czynność losowania następuje po przekazaniu przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o wylosowanych jednolitych numerach dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym.
Przed przystąpieniem do losowania komisja ustala sposób jego przeprowadzenia. O terminie i miejscu losowania zawiadamia się osoby, które dokonały zgłoszeń.

Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, a o wylosowanych numerach list zawiadamia niezwłocznie zgłaszających (art. 151 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu w związku z art. 69 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

2. Po wylosowaniu numerów list okręgowa komisja wyborcza ustala treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych, zawierającego informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list.

W obwieszczeniu podaje się także treść części A oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, przy nazwiskach tych kandydatów, którzy w oświadczeniu wskazali, że pracowali, pełnili służbę i/lub byli tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

W odniesieniu do kandydatów, którzy przedłożyli informację o uprzednim złożeniu oświadczenia, o którym wyżej mowa, treść oświadczenia okręgowa komisja wyborcza ustala, występując z pytaniem do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kopię odpowiedzi z Biura Lustracyjnego okręgowa komisja wyborcza przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej wraz z dokumentami, o których mowa w pkt II.1.1 zdanie drugie.

Na obwieszczeniach nie umieszcza się symboli graficznych partii politycznych ani komitetów wyborczych.

Obwieszczenia powinny być rozplakatowane w terminie do dnia 28 maja 2009 r. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej (art. 70 ust. 2).

IV. Zmiany w zarejestrowanych listach okręgowych

1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z listy okręgowej nazwisko kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył komisji na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie (art. 71 ust. 1).

Uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej o nowego kandydata może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek jego śmierci i spowodowało, że na liście tej pozostało mniej niż 5 kandydatów. W takim przypadku komisja powiadamia osobę zgłaszającą tę listę o możliwości zgłoszenia nowego kandydata; zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców. Uzupełnienia listy można dokonać najpóźniej w dniu 25 maja 2009 r. (art. 71 ust. 2 w związku z art. 171 ust. 2).
Gdy skreślenie kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć kandydata lub jeśli lista nie została uzupełniona do dnia 25 maja 2009 r., a pozostaje na niej mniej niż 3 kandydatów - komisja unieważnia rejestrację tej listy. Od postanowienia komisji w tej sprawie nie przysługuje środek prawny (art. 71 ust. 3).

2. Jeżeli przed dniem wyborów nastąpiło rozwiązanie komitetu wyborczego (art. 58 ust. 3), okręgowa komisja unieważnia rejestrację listy tego komitetu. Od postanowienia komisji środek prawny nie przysługuje (art. 71 ust. 4).

3. O skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy, uzupełnieniu listy oraz o unieważnieniu rejestracji listy komisja powiadamia niezwłocznie zgłaszającego listę i Państwową Komisję Wyborczą oraz wyborców.

Zawiadomienie wyborców o zmianach następuje w formie obwieszczenia. Jeśli wydrukowanie obwieszczenia przed dniem wyborów jest niemożliwe, należy zapewnić umieszczenie odpowiedniej informacji w lokalach obwodowych komisji wyborczych i, w miarę możliwości, podać w formie komunikatu w lokalnej prasie, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych. Jeden egzemplarz obwieszczenia lub informacji przekazuje się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej (art. 71 ust. 5).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk