Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektr

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa warunki i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o rejonowej komisji wyborczej, należy przez to rozumieć także okręgową komisję wyborczą wykonującą zadania rejonowej komisji wyborczej.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania,  o okręgach wyborczych i o terytorialnym zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych oraz o składach komisji wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych;

3) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

4) wprowadzenie danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania;

5) sporządzenie, w formie wydruku, projektów obwieszczeń o okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

6) sporządzenie, w formie wydruku, projektów karty do głosowania wraz z listami kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

7) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania;

8) wprowadzenie przez operatora obwodowej komisji wyborczej danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych;

9) sprawdzenie pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

10) przekazanie z obwodowej komisji wyborczej do właściwej terytorialnie rejonowej komisji wyborczej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, danych o wynikach głosowania w obwodzie;

11) weryfikację przez rejonową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania przekazanym przez obwodową komisję wyborczą bądź wykonanie czynności, o których mowa w pkt 8 i pkt 9, na podstawie protokołu głosowania komisji obwodowej;

12) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach z obszaru terytorialnego zasięgu działania komisji rejonowej;

13) ustalenie przez rejonową komisję wyborczą wyników głosowania na obszarze jej terytorialnej właściwości;

14) przekazanie przez rejonową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach oraz wyników głosowania w rejonie do właściwej okręgowej komisji wyborczej oraz do Państwowej Komisji Wyborczej;

15) weryfikację przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych przekazanych przez rejonowe komisje wyborcze z danymi z protokołów głosowania w rejonach przesłanych przez komisje rejonowe;

16) ustalenie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu wyborczym;

17) przekazanie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej;

18) sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania w obwodach, w rejonach i okręgach wyborczych;

19)  weryfikację przez Państwową Komisją Wyborczą zgodności danych elektronicznych przekazanych przez okręgowe komisje wyborcze z danymi z protokołów wyników głosowania w okręgach wyborczych przesłanych przez komisje okręgowe;

20) ustalenie przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników głosowania w skali kraju, stwierdzenie, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów, dokonanie podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze, ustalenie liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty, oraz ustalenie, którzy kandydaci uzyskują mandaty;

21) sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze oraz protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

22) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w protokołach wyników głosowania w rejonach i w okręgach wyborczych.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu informatycznego przez obwodowe, rejonowe i okręgowe komisje wyborcze.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

1. Obsługę okręgowej i rejonowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem  pełnomocnika ds. obsługi informatycznej.

2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu operatorów, w którego skład wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy oraz koordynator odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze terytorialnej właściwości komisji rejonowej.

3. Techniczne warunki pracy pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej i zespołom operatorów zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6.

1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania programu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 8, 9, 10 i 18, oraz udostępnienie używanego do tego celu sprzętu informatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wykorzystywana w szczególności:

1) w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie - dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej rejonowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodach, siedzib oraz składów obwodowych komisji wyborczych;

2) w zakresie przyjmowania przez okręgowe komisje wyborcze zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego - dla rejestracji zgłoszeń list, odnotowywania faktu rejestracji lub odmowy rejestracji listy, sporządzania potwierdzenia zgłoszenia i protokołu rejestracji listy oraz projektów obwieszczeń o zarejestrowanych listach i projektów kart do głosowania;

3) przy wprowadzaniu liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach i przekazania tych danych Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

4) przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przekazaniu bezpośrednio przez obwodową komisję wyborczą (lub za pośrednictwem pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej) w zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołu głosowania w obwodzie,

b) sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na elektronicznym nośniku danych,

c) przekazania właściwej rejonowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

5) przy sprawdzeniu przez pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie nieobjętym wsparciem informatycznym;

6) przy ustaleniu przez rejonową komisję wyborczą wyników głosowania w rejonie w zakresie:

a) kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,

b) wprowadzenia wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze nieobjęte wsparciem informatycznym,

c) ustalenia wyników głosowania na obszarze jej terytorialnej właściwości i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania w rejonie,

d) przekazania przez rejonową komisję wyborczą właściwej okręgowej komisji wyborczej danych z protokołu wyników głosowania w rejonie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

7) dla ustalenia przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu oraz przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

8) w pracach przygotowawczych przez Państwową Komisję Wyborczą w  zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców oraz koalicyjnych komitetów wyborczych,

b) ewidencjonowania zawiadomień o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez partie polityczne;

9) przy ustalaniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie:

a) ustalenia wyników głosowania w skali kraju i stwierdzenia, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów,

b) dokonania podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,

c) ustalenia liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty,

d) ustalenia, którzy kandydaci uzyskują mandaty,

e) sporządzenia projektów protokołu wyników głosowania w skali kraju, ogólnego podziału  mandatów pomiędzy komitety wyborcze oraz protokołu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

f) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 8.

1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Kierownik Krajowego Biura Wyborczego - w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z przewodniczącym okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej - w odniesieniu do pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,f oraz koordynatora rejonowego, kierownika operatorów i operatora;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego - w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej.

2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych i rejonowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk