Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Mając na względzie zobowiązania wynikające z podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego z dnia 29 czerwca 1990 r. Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE), Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)) uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne oraz wyjaśnienia dla organów wyborczych, dotyczące obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik do uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r.

WYTYCZNE ORAZ WYJAŚNIENIA, DOTYCZĄCE OBSERWACJI PRZEZ OBSERWATORÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

1. Prawo obserwacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych, rejonowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r., mają obserwatorzy międzynarodowi zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą oraz obserwatorzy międzynarodowi reprezentujący Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) OBWE, zwani dalej „obserwatorami międzynarodowymi".

2. Obserwatorzy międzynarodowi mają prawo obserwować pracę obwodowych komisji wyborczych od jej rozpoczęcia aż do zakończenia ustalania wyników głosowania i przekazania protokołów rejonowej komisji wyborczej, na takich samych zasadach jak mężowie zaufania, z tym że nie przysługuje im prawo wnoszenia uwag do protokołów.

3. Obserwatorzy międzynarodowi mają prawo przebywać w lokalu wyborczym również po zakończeniu głosowania.

4. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio do obserwacji pracy rejonowych komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborczych i Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Organy wyborcze, dla umożliwienia obserwatorom międzynarodowym podjęcia czynności w okresie przed dniem wyborów:

1) umożliwiają udział w posiedzeniach, szkoleniach oraz innych tego rodzaju przedsięwzięciach;

2) udostępniają informacje o przygotowaniu do wyborów na obszarze swojej właściwości terytorialnej;

3) zapewniają dostęp do informacji elektronicznych w Internecie oraz w systemie  „Platforma wyborcza".

6. Obserwatorzy międzynarodowi w dniu wyborów:

1) mają prawo obserwować rozpoczęcie i przebieg głosowania w każdym wybranym przez siebie lokalu wyborczym;

2) zgłaszają zamiar prowadzenia obserwacji właściwemu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej;

3) mają prawo być obecni przy ustalaniu wyników głosowania i mają prawo otrzymywania informacji o wynikach;

4) mogą obserwować przyjmowanie protokołów głosowania z obwodów głosowania oraz uczestniczyć w posiedzeniu, na którym następuje ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym oraz w skali kraju, odpowiednio w siedzibach rejonowych komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborczych i w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

7. Podczas wykonywania czynności przez obserwatorów międzynarodowych organy wyborcze stosują odpowiednie przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz uchwał i wytycznych, Państwowej Komisji Wyborczej, mając w szczególności na uwadze, że:

1) działania i czynności organów wyborczych, jak również dane i informacje - z wyjątkiem zastrzeżonych ustawowo - są jawne i powszechnie dostępne. Powszechność i jawność procedury wyborczej nie może naruszać tajności głosowania, praw osobistych i ochrony danych osobowych;

2) obecność obserwatorów międzynarodowych nie może zakłócać pracy organów wyborczych i nie mogą oni wydawać im poleceń;

3) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu oraz zapewnienie powagi aktu głosowania. Środki podejmowane w tym zakresie obowiązują wszystkich, w tym także obserwatorów międzynarodowych.

8. Obserwatorzy międzynarodowi przy wykonywaniu swoich czynności posługują się dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą i paszportem. Obserwatorom międzynarodowym, przy wszystkich ich czynnościach, mogą towarzyszyć asystenci (tłumacze) obywatele polscy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk