Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Listy kandydatów na posłów umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Listy umieszcza się w kolumnach w kolejności numerów list, licząc od strony lewej do prawej.";

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

,,4a. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ........." oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk