Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulaminy okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załączniki nr 1-3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załączniki do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2004 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1.

Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą", stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 2.

Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.

§ 3.

Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jednego z jego zastępców.

§ 4.

Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcom przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

§ 5.

1. Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:

1) wybiera przewodniczącego, jeśli brak jest możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez komisarza wyborczego;

2) wybiera dwóch zastępców przewodniczącego;

3) powołuje sekretarza komisji;

4) omawia zadania i tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

5) uchwala plan pracy;

6) ustala sposób niezwłocznego podania do wiadomości wyborców informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;

7) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposób podania o tym informacji do wiadomości publicznej.

2. Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.

§ 6.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji,

2) reprezentuje komisję na zewnątrz,

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,

4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 12,

5) zleca wykonanie określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni jeden z zastępców przewodniczącego.

§ 7.

Do zadań sekretarza komisji należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;

2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;

3) podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z wojewodą i organami jednostek samorządu terytorialnego dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.

§ 8.

1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.

§ 9.

1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, i zastępców przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

§ 10.

1. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 11.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwięzłą treść wystąpień;

4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 12.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.

§ 12.

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:

1) uchwały podjęte w sprawach:

a) uchylenia uchwały rejonowej komisji wyborczej i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia lub podjęcia przez komisję rozstrzygnięcia w tej sprawie (art. 16 ust. 2 Ordynacji wyborczej),
b) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji listy okręgowej z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 66 ust. 2 Ordynacji wyborczej),
c) odmowy rejestracji listy okręgowej z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 2 Ordynacji wyborczej),
d) przyznania numerów zarejestrowanym listom okręgowym (art. 69 ust. 2 Ordynacji wyborczej),
e) skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej, uzupełnienia listy okręgowej oraz unieważnienia zarejestrowanej listy (art. 71 ust. 1-4 Ordynacji wyborczej);

2) inne dokumenty:

a) protokoły rejestracji list okręgowych (art. 66 ust. 1 Ordynacji wyborczej),
b) protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym (art. 123 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

§ 13.

Uchwały komisji i inne dokumenty, o których mowa w § 12, oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 14.

Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego na obszarze okręgu wyborczego:

1) uchyla uchwały rejonowych komisji wyborczych podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej i przekazuje sprawę właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia bądź podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie;

2) rozpatruje skargi na działalność rejonowych komisji wyborczych.

§ 15.

1. Komisja, wykonując zadania rejonowej komisji wyborczej na określonym przez Państwową Komisję Wyborczą obszarze:

1) udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników;

2) rozpatruje skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych;

3) współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z organami jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast);

4) czuwa nad wykonywaniem, zgodnie z prawem, zadań wyborczych gmin i w razie potrzeby podejmuje czynności wskazane w art. 19 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego;

5) rozstrzyga w przedmiocie powołania swojej inspekcji oraz określa jej zadania;

6) rozstrzyga w przedmiocie powołania pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych.

2. Komisja wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej zgodnie z zasadami i w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami dla rejonowych komisji wyborczych.

§ 16.

Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnione w komisji funkcje.

§ 17.

W wypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

Załącznik nr 2

REGULAMIN REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1.

Rejonowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą", stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 2.

Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.

§ 3.

Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.

§ 4.

Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

§ 5.

1. Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:

1) wybiera przewodniczącego, jeśli brak jest możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez komisarza wyborczego;

2) wybiera zastępcę przewodniczącego;

3) powołuje sekretarza komisji;

4) omawia zadania i tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

5) uchwala plan pracy;

6) ustala sposób niezwłocznego podania do wiadomości wyborców informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;

7) rozstrzyga w przedmiocie powołania swojej inspekcji oraz określa jej zadania.

2. Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.

3. Komisja rozstrzyga w przedmiocie powołania pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych.

§ 6.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2) reprezentuje komisję na zewnątrz;

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 12;

5) zleca wykonanie określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

§ 7.

Do zadań sekretarza komisji należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;

2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;

3) podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję, w tym organizowanie szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych.

§ 8.

1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.

§ 9.

1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, i zastępcy przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

§ 10.

1. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 11.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwięzłą treść wystąpień;

4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 12.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.

§ 12.

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół wyników głosowania w rejonie (art. 121 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

§ 13.

Uchwały komisji i protokół wyników głosowania w rejonie oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 14.

Komisja w zakresie swojej działalności udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:

1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;

2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela bieżących wyjaśnień do ich pracy;

3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej;

4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.

§ 15.

Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego na obszarze swojej właściwości i kontroluje na tym obszarze przygotowania do wyborów oraz wykonywanie poszczególnych czynności wyborczych.

§ 16.

Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 17.

Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z organami jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), w szczególności w zakresie:

1) właściwego i terminowego sporządzania spisów wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;

2) rozplakatowania obwieszczeń o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

3) zapewnienia warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, a zwłaszcza:

a) urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych, a także dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) zapewnienia środków łączności i transportu,
c) dostarczenia kart do głosowania, formularzy protokołów i obwieszczeń wyborczych obwodowym komisjom wyborczym,
d) udzielania pomocy w przekazywaniu pełnomocnikowi, o którym mowa w art. 22 Ordynacji wyborczej, kopii protokołu głosowania w obwodzie głosowania w obwodzie oraz w dostarczeniu protokołów głosowania w obwodzie do rejonowej komisji wyborczej.

§ 18.

Komisja czuwa nad wykonywaniem, zgodnie z prawem, zadań wyborczych przez organy gmin i w razie potrzeby podejmuje czynności wskazane w art. 19 ust. 2 Ordynacji wyborczej.

§ 19.

W razie utworzenia inspekcji komisja określa zakres i sposób wykonywania przez nią zadań z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i kontroli przygotowań do wyborów.

§ 20.

1. Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.

2. Osoby wchodzące w skład inspekcji są uprawnione do wglądu w dokumentację obwodowych komisji wyborczych, a także dokumentację znajdującą się w terenowych organach administracji rządowej, samorządowej i w podległych im jednostkach oraz do uczestniczenia w posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczeniem wyników głosowania.

3. Sprawozdania z inspekcji przekazywane są niezwłocznie komisji.

§ 21.

Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnione w komisji funkcje.

§ 22.

W wypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

Załącznik nr 3

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1.

Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą", stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się do rejonowej komisji wyborczej.

§ 2.

1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3.

1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;

2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

3. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4.

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę uchwał odrębnych bądź wpisanych do protokołu.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 5.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad,

2) imiona i nazwiska uczestników,

3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7.

1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzaniu.

2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się w rubryce „Inne uwagi" protokołu głosowania.

3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 8.

Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej komisji wyborczej, rejonowej komisji wyborczej oraz osobom przez nie upoważnionym.

§ 9.

1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

§ 10.

Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań wyborczych odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem bądź kapitanem statku, w szczególności w zakresie:

1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;

2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;

3) przekazania protokołów głosowania do właściwej komisji wyborczej i kopii protokołu głosowania w obwodzie pełnomocnikowi, o którym mowa w art. 22 Ordynacji wyborczej;

4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.

§ 11.

Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnione w komisji funkcje.

§ 12.

W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk