Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie brakowania dokumentów z wyborów samorządowych

 Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

 

                   SEKRETARZ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

             ZPOW-066-785/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z napływającymi apelami o nieniszczenie kart do głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., zaleciła aby po upływie terminu określonego w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. poz. 1488) dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego nie występowali do dyrektora archiwum państwowego właściwego miejscowo dla siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentów z tych wyborów. Powyższe dotyczy również dokumentów z wyborów sporządzonych w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że o możliwości wystąpienia o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentów dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego zostaną poinformowani w terminie odrębnym lub po ew. zmianie rozporządzenia, o którym wyżej mowa.

Krajowe Biuro Wyborcze jednocześnie informuje, że zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. poz. 1488) po upływie 30 dni od wydania przez sąd prawomocnych orzeczeń w sprawie ważności wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a w przypadku wyborów, co do których nie zgłoszono protestów — od upływu terminu zgłaszania protestów dokumenty z głosowania podlegają brakowaniu, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przy czym wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie składa dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a zgodę na brakowanie wyraża dyrektor archiwum państwowego właściwego miejscowo dla siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Kazimierz Wojciech Czaplicki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 11:37
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:20-04-2016 14:34
    Wprowadził:Hubert Puchała