Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Dla wyborów do rad powiatów:

1) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
2) stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dla wyborów do sejmików województw:

1) ustala się wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu, miasta na prawach powiatu (okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,
2) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,
3) ustala się wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5.

W wyborach do Rady m. st. Warszawy oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu z wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.

§ 6.

Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7.

Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:

1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,
2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,
3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały,

§ 8.

Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk