Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wy

UCHWAŁA

 

 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 22 ust. 3, art. 51 ust 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze oraz komisarze wyborczy mogą wykorzystywać technikę elektroniczną przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów na warunkach i w sposób określony w:

1) uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 66, poz. 678),

2) uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (M. P. Nr 70, poz. 709),

3) uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sposobu ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (M. P. Nr 74, poz. 738 i Nr 84, poz. 851),

4) uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M. P. Nr 77, poz. 775, Nr 79, poz. 791, Nr 84, poz. 850 i Nr 85, poz. 865).

§ 2.

1. Komisarz wyborczy ustala zakres i sposób zastosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze i terytorialną komisję wyborczą w wyborach, o których mowa w § 1.

2. W przypadku stosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze lub terytorialną komisję wyborczą komisarz wyborczy ustala, w porozumieniu z terytorialną komisją, harmonogram wykonania zadań związanych z eksploatacją systemu teleinformatycznego, przy uwzględnieniu terminów wykonania poszczególnych czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego.

3. W przypadku niestosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze i terytorialną komisję wyborczą komisarz wyborczy zapewnia wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów w ramach czynności sprawdzających, wykonywanych w sposób określony w pkt I.2. załącznika nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 pkt 4.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592).
  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk