Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie uczestniczenia w składach komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego osób pozostających w stosunku pokrewieństwa do odwoł

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pytaniami dotyczącymi uczestnictwa osób pozostających  w stosunku pokrewieństwa do odwoływanego organu w komisjach powoływanych do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, wyjaśnia, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607 z późn. zm.), w skład terytorialnej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego powołuje się w równej liczbie, osoby wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki - wójta, oraz przez inicjatora referendum. W skład tych komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum i jego pełnomocnik.

Zgodnie natomiast z art. 49 ust. 6 powołanej ustawy, do zasad działalności terytorialnych komisji i obwodowych komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Oznacza to, iż odpowiednie zastosowanie będę miały przepisy dotyczące między innymi utraty członkostwa w komisji, a zatem również art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, który stanowi, iż w składach komisji nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa do odwoływanego organu.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Kazimierz W. Czaplicki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk