Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Ko

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 oraz Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§1.

Ustala się wzory protokołów stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą:

1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 1;

2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 2;

3) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 3;

4) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 4;

5) protokołu ustalenia wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 5;

6) protokołu ustalenia wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 6.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum (M. P. Nr 20, poz. 307).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk