Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Toruniu na kadencję w latach 2008 – 2013

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Toruniu

na kadencję w latach 2008 - 2013

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Andrzeja Aleksandra Walentę na Komisarza Wyborczego w Toruniu.

§ 2.

Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2008-2013 i pełni funkcję od dnia 19 sierpnia 2008 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,  z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk