Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2010 r. do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania

Warszawa, dnia 8 czerwca 2010 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-105/10

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z informacjami od wyborców o trudnościach z otrzymaniem zaświadczenia o prawie do głosowania, przypomina, że zaświadczenia wydawane są w trakcie godzin pracy danego urzędu gminy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, tj. wyznaczenie krótszych godzin wydawania zaświadczeń. Zaświadczenia mogą być odbierane do dnia 18 czerwca 2010 r. do upływu godzin pracy urzędu, a w przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania - do dnia 2 lipca 2010 r. do upływu godzin pracy urzędu.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze przypomina, że zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849, z późn. zm.) zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Z przepisów powołanego rozporządzenia wynika, że upoważnienie jest jedynym dokumentem, który musi sporządzić wyborca. Również wniosek o wydanie zaświadczenia w imieniu wyborcy może złożyć osoba przez niego upoważniona.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto wyjaśnia, że uznawane przez urzędy gmin powinny być nie tylko oryginalne upoważnienia do odebrania zaświadczenia, lecz również przesłane faksem.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:09
    Wprowadził:Hubert Puchała