Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 31 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 476) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a. Komisja przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu ustala liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczbę tę komisja ustala na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi" - „z 20 VI" spisu wyborców oraz liczby zaświadczeń dołączonych do spisu wyborców. Liczby te powinny być jednakowe. Następnie komisja sporządza zestawienie zawierające następujące informacje:

1) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie .................................. (data głosowania)

2) numer obwodu;

3) adres komisji obwodowej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej lub zastępcy przewodniczącego;

5) liczbę osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku, gdy w danym obwodzie głosowania żaden wyborca nie głosował na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, w zestawieniu należy wpisać „0".

Zestawienie powinno być podpisane przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę i doręczone okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołem głosowania w obwodzie.";

2) pkt 55 otrzymuje brzmienie:

„55. Zadania i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania są - z uwzględnieniem punktów 56-60 wytycznych - identyczne jak w pierwszym głosowaniu; stosuje się te same ustalenia dotyczące dostarczania do obwodów głosowania kart do głosowania, formularzy protokołu głosowania, a także trybu przekazywania protokołu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze oraz podawania wyników głosowania do publicznej wiadomości. Ponadto analogicznie stosuje się pkt 28a wytycznych z zastrzeżeniem, iż liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania ustala się na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi" - „z 4 VII" spisu wyborców. Stosując te same formularze protokołu głosowania opatruje się je w prawym górnym rogu wyraźnym napisem „PONOWNE". Przy ustaleniu wyników głosowania i sporządzaniu oraz przekazywaniu protokołu głosowania komisja stosuje odpowiednio punkty 30-50 wytycznych.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk