Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.

     PAŃSTWOWA                                                Warszawa, dnia 10 października 2005 r.
    KOMISJA WYBORCZA

Informacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 roku

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r., przypomina o warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu.

I. Zasady ogólne.

1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze głosowanie w dniu 9 października 2005 r.

2. Głosowanie przeprowadzą w dniu 23 października 2005 r. w godzinach od 6.00 do 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze.

3. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 9 października 2005 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania.

W związku z tym przypomina się, że w spisie wyborców figurują w odpowiednim obwodzie głosowania:

- wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt stały na terenie obwodu głosowania albo wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,

- wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców na własny wniosek w miejscu czasowego pobytu przed dniem pierwszego głosowania; osoby te mogą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z urzędu gminy, który dopisał tych wyborców do spisu wyborców,

- utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym – wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 9 października 2005 r. i nie uzyskali zaświadczeń o prawie do głosowania: zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,

- utworzonym za granicą lub na polskim statku morskim – wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na własny wniosek zgłoszony konsulowi lub kapitanowi statku.

Wyborcy objęci spisem wyborców w tych obwodach będą mogli wziąć udział w ponownym głosowaniu w innym obwodzie głosowania wyłącznie po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z właściwego urzędu gminy albo od konsula, bądź kapitana statku.

II. Zasady aktualizacji spisów wyborców przed dniem ponownego głosowania.

1. W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania:

- ukończą 18 lat nie później niż w dniu 23 października 2005 r.,
- zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem,
- zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe – w miejscu pobytu,
- uzyskały pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie pominięcia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców,
- zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. W spisach wyborców sporządzonych dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych będą uwzględnieni wyborcy, którzy przybędą do szpitali oraz tych zakładów do dnia 21 października 2005 r. i będą w nich przebywać w dniu ponownego głosowania.

Osoby, które przybędą do szpitali i zakładów opieki społecznej w przeddzień ponownego głosowania, dopisze do spisu wyborców obwodowa komisja wyborcza w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej.

Osoby umieszczone w spisie wyborców w obwodzie głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej lub zakładzie karnym i areszcie śledczym, będą mogły głosować w tym obwodzie.

Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed ponownym głosowaniem są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie.

Dyrektorzy szpitali i zakładów powinni o tym poinformować osoby objęte spisem wyborców, a w szczególności przypominać o tym osobom opuszczającym szpital lub zakład przed dniem ponownego głosowania.

3. Wyborcy w obwodach głosowania w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania nie mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek. Dotyczy to w szczególności wyborców czasowo przebywających na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy odbywających służbę poza miejscem stałego zamieszkania, którzy zostali wcześniej wpisani do spisu wyborców. Wyborcy ci mogą głosować tylko w obwodzie głosowania, w którym zostali objęci spisem wyborców przed dniem 9 października 2005 r. Wyjątek stanowią wyborcy, którzy w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania kończą 18 lat i zgłoszą konsulowi lub kapitanowi statku wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą lub na statku.

III. Zasady wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składa się , najpóźniej w drugim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 21 października 2005 r., w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był umieszczony.

Wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania otrzymali dwa zaświadczenia o prawie do głosowania mogą wziąć udział w ponownym głosowaniu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

IV. Dopisywanie wyborców do spisów wyborców w dniu ponownego głosowania.
 
W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
- udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w okresie między 9 października 2005 r. a dniem ponownego głosowania,
- są obywatelami polskimi i udokumentują, że stale zamieszkują za granicą oraz okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport; dotyczy to także tych obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, którzy brali udział w pierwszym głosowaniu,
- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień ponownego głosowania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk