Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2005 r. dla Polskiej Agencji Prasowej

PAŃSTWOWA                                                         Warszawa, dnia 23 marca 2005 r.
KOMISJA WYBORCZA

Komunikat
dla Polskiej Agencji Prasowej

W związku z ukazującymi się w Telewizji Polskiej reklamowymi audycjami wyborczymi prezentującymi Pana Lecha Kaczyńskiego jako osobę zamierzającą kandydować na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza informuje o zajętym w tej sprawie stanowisku ze wskazaniem przepisów prawa, z którego ono wynika.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) w art. 24 ust. 1 i 2 zapewnia podmiotom uczestniczącym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady te precyzują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U.z 2001 r. Nr 79, poz. 875 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych partia może finansować swój udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonując wydatków na ten cel tylko za pośrednictwem funduszu wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej, przy czym środki pieniężne partii przekazywane są na odrębny rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Przepisy ustawy o wyborcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, że:

- kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu o wyborach (art. 76 b, ust. 1),

- kampanię wyborczą za rzecz zgłoszonego kandydata, na zasadzie wyłączności, pro-wadzi komitet wyborczy (art. 40 a ust. 1),

- utworzenie komitetu wyborczego możliwe jest po zarządzeniu wyborów i spełnieniu ustawowo określonych warunków wymaganych dla zarejestrowania komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą (art. 40a – art. 40f),

- niezależnie od czasu przyznanego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może, wyłącznie od 15 dnia przez dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przy czym łączny czas rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych nie może przekraczać 15% łącznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych (art. 83a ust.1 ).

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że partie polityczne nie mogą finansować telewizyjnych i radiowych audycji wyborczych przed zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i utworzeniem komitetów wyborczych, a jedyną dopuszczalną formą finansowania takich audycji jest przekazanie na ten cel środków właściwemu komitetowi wyborczemu, który może zamówić odpłatne audycje wyborcze przy zachowaniu warunków dotyczących okresu i czasu ich rozpowszechniania określonych w art. 83a ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk