Zasady losowania jednolitych numerów list

Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

(ZPOW-550-42/11)

Warszawa, dnia 6 września 2011 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-550-42/11

Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

I.

1.  Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów na posłów, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym.

2.  W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.

3.  O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.

4.  Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list.

II.

1.  Losowanie jednolitych numerów list okręgowych przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji.

2.  Losowanie odbędzie się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa ul. Wiejska 10 (Sala Biała I p.) w dniu 9 września 2011 r. o godz. 11.00.

3.  Losowanie numerów list będzie przeprowadzone w następujący sposób: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, których listy kandydatów na posłów zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi poczynając od 1. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.

Z każdego naczynia, po wymieszaniu pojemników, jedna osoba będzie wyjmowała pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a druga osoba pojemnik z kartką zawierającą liczbę, stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego.

Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu.

4.  Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na posłów we wszystkich okręgach wyborczych zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie numerów dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów więcej niż w jednym okręgu wyborczym.

Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie wylosowanej dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

5.  Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.

Komunikat  Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list okręgowych zostanie niezwłocznie przekazany okręgowym komisjom wyborczym oraz pełnomocnikom komitetów wyborczych, a także podany do publicznej wiadomości na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej — www.pkw.gov.pl.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:  Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk