Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi wniesionej przez Komitet Wyborczy Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke

            Warszawa, dnia 26 września 2011 r.

 

ZPOW-570-2/11

 

                                                                       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                       w Warszawie

                                                                       ul. Jasna 2/4

                                                                       00 – 013 Warszawa

 

 

Skarżący:   Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin -  Mikke

                                                    ul. Podskarbińska 11 A

                                                     03 – 831 Warszawa

Reprezentowany przez:

Mieczysława Burcherta Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke (adres do doręczeń: ul. Godebskiego 58, 05 – 590 Raszyn)

Organ:       Państwowa Komisja Wyborcza

ul. Wiejska 10

00 – 902 Warszawa

 

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje skargę  z dnia 15 września 2011 r. Komitetu Wyborczego Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke na „rozstrzygnięcie” Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2011 r. (ZPOW- 540 – 12/11) odmawiające wydania zaświadczenia określonego w art. 210 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm., dalej: Kodeks wyborczy) i wnosi o jej odrzucenie.

 Uzasadnienie

Państwowa Komisja Wyborcza nie wydała Komitetowi Wyborczemu Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke zaświadczenia o zarejestrowaniu co najmniej w połowie okręgów wyborczych list kandydatów na posłów popartych podpisami wyborców, ponieważ do dnia 30 sierpnia 2011 r. (do godz. 24 00 ) okręgowe komisje wyborcze zarejestrowały listy tego Komitetu w 19 okręgach wyborczych, sposród 41 okręgów wyborczych. Termin zgłaszania list kandydatów zarówno popartych podpisami wyborców, jak i list kandydatów  bez  poparcia zgłoszenia  podpisami wyborców, upłynął z dniem 30 sierpnia 2011 r. (do godz. 24 00 ). Oznacza to, że Komitet przed upływem tego terminu powinien spełnić warunek w postaci zarejestrowania list kandydatów popartych podpisami wyborców co najmniej w połowie okręgów wyborczych oraz powinien przed upływem tego terminu złożyć wniosek w Państwowej Komisji Wyborczej o wydanie zaświadczenia (wniosek nadany w urzędzie pocztowym nie spełnia warunku określonego w art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego, ponieważ wpłynął do PKW w dniu 1 września 2011 r.), a także przed upływem tego terminu, jeżeli została zarejestrowana wymagana liczba list kandydatów popartych podpisami, powinien zgłosić listy kandydatów bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej (art. 210 i 211 Kodeksu wyborczego).

O stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej pełnomocnik Komitetu został poinformowany pismem z dnia 1 września 2011 r., a następnie pismem z dnia 8 września 2011 r., które zostały podpisane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z Regulaminem Państwowej Komisji Wyborczej.

Kodeks wyborczy nie przewiduje właściwości sądów administracyjnych w sprawach załatwianych na podstawie tego Kodeksu w toku przeprowadzania wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Tak też było na podstawie poprzednio obowiązujących Ordynacji wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP. W przypadku, gdy określone sprawy, załatwiane w toku przeprowadzania wyborów, mogą być przedmiotem skargi do sądu powszechnego lub Sądu Najwyższego, Kodeks wyborczy wyraźnie tak stanowi oraz określa krótki termin rozpoznania sprawy i skutki rozstrzygnięć sądowych (np. art. 20 § 4 i 5, art.  22 § 5, art. 205). Jest tak dlatego, że sprawy te muszą być rozstrzygnięte i zakończone w ściśle określonym czasie z uwagi na upływ terminów określonych w kalendarzu wyborczym. W sprawach określonych w Kodeksie wyborczym  sądy administracyjne co do zasady nie są właściwe, chyba że Kodeks stanowi inaczej (np. art. 384, art. 493).

Zarzuty podnoszone w skardze przez Komitet Wyborczy były już podnoszone w proteście wyborczym do Sądu Najwyższego, który Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu postanowieniem z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt III SW 12/11.

W tym stanie rzeczy skarga Komitetu podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., ponieważ sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:23-02-2016 8:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk