Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZPOW-540-106/11

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. (sygn. akt III SW 10/11) uznającym za zasadną skargę Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu tego komitetu wyborczego

— na podstawie art. 205 § 2 zdanie ostatnie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1))

postanawia

I. Przyjąć, dokonane dnia 22 sierpnia 2011 r. przez Pawła Wojciecha Pietkuna — pełnomocnika wyborczego, zawiadomienie o utworzeniu w dniu 22 sierpnia 2011 r. komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Paweł Wojciech Pietkun.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Andrzej Grabowski.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWWOLWNE.

Siedziba komitetu wyborczego: 00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56.

II. Ustalić termin zgłoszenia przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora do dnia 7 września 2011 r. do godz. 24.00.

Uzasadnienie

Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, konsekwencją uznania przez Sąd Najwyższy skargi na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego za zasadną i obowiązku Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznego wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia jest „przywrócenie” stanu prawnego z dnia, w którym zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostałoby przez Komisję rozpatrzone i uznane za wolne od wad.

W tej konkretnej sprawie nie jest to jednak wystarczające, albowiem w okresie prowadzonego postępowania skargowego przed Sądem Najwyższym, w dniu 30 sierpnia br. minął ustawowo określony termin zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora. Ponieważ w przepisach Kodeksu wyborczego brak jest wyraźnego odniesienia do takiej sytuacji, Państwowa Komisja Wyborcza uznała, iż najbliższe istocie sprawy, a jednocześnie chroniące Komitet Wyborczy przed negatywnymi skutkami zrealizowania ustawowego uprawnienia do wdrożenia procedury skargowej z art. 205 § 1 Kodeksu wyborczego, będzie ustalenie terminu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora przez ten komitet przez odpowiednie wykorzystanie przepisów art. 204 § 6 zd. drugie, art. 97 § 1, art. 98, art. 205 § 2 zd. czwarte i art. 211 § 1 Kodeksu wyborczego.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny, w świetle „Kalendarza wyborczego”, przedstawia się następująco:

1) w dniu 22 sierpnia 2011 r. mija termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 204 § 6 zd. drugie w związku z art. 9 § 2);

2) w dniu 22 sierpnia 2011 r., tj. w ustawowym terminie, Państwowa Komisja Wyborcza otrzymuje zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu;

3) w dniu 23 sierpnia 2011 r. Państwowa Komisja Wyborcza (w terminie z art. 97 § 1 i 2) rozpatruje zawiadomienie i wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu;

4) w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godz. 24.00 mija termin zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora (art. 211 § 1).

Z powyższego wynika, iż w przypadku przyjęcia w dniu 23 sierpnia 2011 r. zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego jako spełniającego warunki określone w ustawie, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu miałby 7 dni na wykonanie czynności związanych ze zgłoszeniem list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora. Dlatego też należało postanowić jak w pkt II sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:30
    Wprowadził:Hubert Puchała