Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu przez kapitanów statków liczby wyborców ujętych w spisach, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2. 1. Jeżeli do 7. dnia przed dniem wyborów kapitanowi statku nie zostaną doręczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, kapitan statku sporządza je w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. (M. P. Nr     , poz.     ).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazywania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr     , poz.     )

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz.889.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk