Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRZEZ OKRĘGOWE I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRAKCIE GŁOSOWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.


2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” (również tych wyborców, przy których nazwiskach znajdują się adnotacje „bez Sejmu” lub „bez Senatu”).

3. Obwodowe komisje wyborcze w dniu wyborów dane, o których mowa w pkt 2, przekazują trzykrotnie — według stanu na godzinę 900, 1400, 1800, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.

4. Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej „danymi”.

5. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane właściwym okręgowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych.

6. Przekazywanie danych przez pełnomocników odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 63, poz. 601).

7. Okręgowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym. Grupa obwodów obejmuje gminę bądź część gminy.

8. Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) numeru obwodu,

2) adresu komisji,

3) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,

4) numeru telefonu.

10. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu i adres,

2) wskazanie godziny, do której przyjmowane są dane przez pełnomocników (do godziny 930, 1430 i 1830),

3) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej pełnomocnikowi,

4) numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych,

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

11. Do godziny 800 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, w celu potwierdzenia sprawności połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.

12. Pełnomocnik sporządza arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania tych danych.

13. W celu ułatwienia sumowania otrzymanych danych pełnomocnik powinien być wyposażony w komputer z odpowiednim oprogramowaniem (arkusz kalkulacyjny) lub w kalkulator.

14. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

15. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom.

16. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

1) numer obwodu,

2) adres komisji obwodowej,

3) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne),

4) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”,

5) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

17. Pełnomocnik, przyjmując dane, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach przekazane mu dane.

18. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej dane okręgowa komisja wyborcza może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt 16 ppkt 1 – 3 (np. adres komisji, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

19. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 930, 1430 i 1830). Jeśli w tym czasie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, ustala telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 940, 1440, 1840, pełnomocnik nie uwzględnia danych z tego obwodu.

20. Pełnomocnik sumuje otrzymane z obwodów dane o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wyborcach, którym wydano karty do głosowania; w przypadku nieuzyskania danych z jednego bądź większej liczby obwodów odnotowuje liczbę tych obwodów. Przed przekazaniem zbiorczych danych do okręgowej komisji wyborczej pełnomocnik sprawdza poprawność sumowania.

21. Przekazanie danych przez pełnomocnika do okręgowej komisji wyborczej następuje za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale wymienionej w pkt 6.

22. W przypadku braku możliwości użycia systemu informatycznego dane przekazuje się do okręgowej komisji wyborczej na wskazany wcześniej numer telefonu, podając:

1) nazwę gminy,

2) imię i nazwisko pełnomocnika,

3) liczbę obwodów z których uzyskano dane,

4) sumę liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy — w formie jak w pkt 16 ppkt 4,

5) sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy — w formie jak w pkt 16 ppkt 5,

6) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib komisji obwodowych, które nie przekazały danych.

23. Jeśli na obszarze gminy powołano więcej niż jednego pełnomocnika, okręgowa komisja wyborcza wyznacza spośród nich osobę odpowiedzialną za ustalenie i wprowadzenie do systemu zbiorczych danych za gminę. Pozostali pełnomocnicy przekazują tej osobie informacje w zakresie i w sposób określony w pkt 16 ppkt 5 i 22; pkt 19 i 21 stosuje się odpowiednio.

24. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w siedzibie okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.

25. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 950, 1450 i 1850. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

26. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 955, 1455, 1855 okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 1000, 1500 i 1900.

27. Okręgowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane nie zostały uzyskane.

 


[1])  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk