Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. [1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1) protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1,

2) protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2,

3) protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 3,

4) protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, stanowiący załącznik nr 4,

5) protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5,

6) protokołu głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 6,

7) protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 7,

8) protokołu zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju, stanowiący załącznik nr 8.

§ 2. Wzory protokołów, o których mowa w § 1 pkt 4 – 7, stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:  Stefan J. Jaworski[1]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 oraz Nr 102, poz. 588.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk