Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzony

(Monitor Polski Nr 47, poz. 540)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Na podstawie art. 65 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Koperta zwrotna, o której mowa w art. 65 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres konsula i informację, dla której obwodowej komisji wyborczej przesyłka jest przeznaczona. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

3. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy znaków opłaty pocztowej oraz pieczęci i adnotacji operatora doręczającego przesyłkę.

4. Koperty zwrotne przekazywane przez danego konsula wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

5. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Koperta na kartę do głosowania, o której mowa w art. 65 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, ma, w zależności od przeprowadzanych wyborów oraz liczby i formatu stosowanych w nich kart do głosowania, rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności zaginania, kart do głosowania.

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania.

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego. Jeżeli w danym kraju koperty koloru białego nie są w powszechnym użyciu, dopuszczalne jest użycie kopert na kartę do głosowania innego koloru.

4. Na kopercie na kartę do głosowania konsul umieszcza oznaczenie „Koperta na kartę do głosowania”. Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kart. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

5. Koperty na kartę do głosowania przekazywane przez danego konsula wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, o którym mowa w art. 65 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego sporządza się na karcie koloru białego, formatu A-5 lub zbliżonego formatu powszechnie stosowanego w druku w danym kraju.

2. Konsul przygotowuje druk oświadczenia, w taki sposób, aby wyborca wpisywał na nim imię-imiona, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nazwę miejscowości, w której je sporządza, datę sporządzenia oświadczenia i opatrzył oświadczenie własnoręcznym podpisem.

3. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Instrukcję głosowania sporządza się na karcie formatu A-4 lub zbliżonego formatu powszechnie stosowanego w druku w danym kraju.

2. Konsul sporządza instrukcję głosowania zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze. Treść pouczenia pomija się w instrukcji przesyłanej wyborcy.

3. Wzór instrukcji głosowania stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk