Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 czerwca 2011 r. (poz.   )

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Komisją Wyborczą”.
 2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.
 3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatora, przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą konsulowi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po potwierdzeniu przez przewodniczącego komisji obwodowej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję obwodową.
 5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
 6. Po sporządzeniu protokołów głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.
 7. Protokoły głosowania sporządzone zgodnie z pkt 4 i 5, podpisane i opieczętowane, wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.
 8. W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 7, obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołów głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania, wykreślając wyraz „protokół” i wpisując wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.
 9. Okręgowa Komisja Wyborcza może powołać konsula, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.
 10. Okręgowa Komisja Wyborcza, w przypadku niekorzystania przez obwodową komisję wyborczą ze wspomagania informatycznego, może upoważnić pełnomocnika, o którym mowa w pkt 9, do uwierzytelnienia sprawdzonego protokołu głosowania, w zastępstwie przewodniczącego tej komisji, oraz do transmisji danych z protokołu za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.
 11. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.
 12. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.
 13. Jeden egzemplarz każdego protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy nr 19”

„Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy nr 44”

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr ........

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

………………………………………………………..”

14. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) koperty z protokołem głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów i z protokołem głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora (jeśli nie zostały one przekazane wcześniej);

2) drugie egzemplarze protokołów głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

15. Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
16. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-02-2016 15:45
  Wprowadził:Bartosz Goździk