Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyznawania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Warszawa, dnia 13 września 2007 r.

ZPOW – 550-42/07

WYJAŚNIENIA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w sprawie przyznawania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, ze zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP:

1) przyznanie, w drodze losowania, jednolitych numerów przeprowadza się jedynie dla okręgowych list kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które w poprzednich wyborach (tj. zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.) nie zarejestrowały żadnej listy kandydatów;

2) listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które uczestniczyły w poprzednich wyborach i zarejestrują listy w wyborach obecnych zachowują numery przyznane im w wyborach poprzednich;

3) numery list kandydatów przyznane w poprzednich wyborach listom tych komitetów wyborczych, które w obecnych wyborach nie zarejestrowały swoich list zostaną wyłączone; nie będą zatem przyznane listom żadnego z komitetów wyborczych.

2. Państwowa Komisja Wyborcza przyzna, w drodze losowania, jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, zarejestrowanych w więcej niż w 1. okręgu wyborczym. Numery losowane będą się rozpoczynały od numeru następującego po ostatnim numerze przyznanym przez Państwową Komisję Wyborczą i okręgowe komisje wyborcze, tj. poczynając od numeru 20.

Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 150 ust. 2 Ordynacji wyborczej, dokona losowania jednolitych numerów w następującym trybie:- W pierwszej kolejności będą losowane numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. W drugiej kolejności - numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.

- Losowanie odbędzie się pod nadzorem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i zostanie przeprowadzone w następujący sposób.

Do identycznych pojemników tego samego koloru zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych i pojemniki te będą włożone do jednego większego pojemnika. Do identycznych pojemników, ale o innym kolorze, zostaną włożone kartki z kolejnymi numerami list, począwszy od nr 20 do …….. . Czynności losowania dokonają wyznaczeni przez PKW sędziowie, losujący odpowiednio: nazwy komitetów wyborczych oraz numery list.Osoby losujące każdorazowo odczytają wylosowaną nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy i okażą je obecnym przy losowaniu. Nazwę komitetu wyborczego i wylosowany numer listy powtórzy Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

- Po dokonaniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które spełniły warunek dla uczestniczenia w losowaniu w pierwszej kolejności, w identyczny sposób zostanie przeprowadzone losowanie numerów dla pozostałych list  zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite następujące po największej liczbie wylosowanej dla list zarejestrowanych we wszystkich okręgach wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza po zakończeniu czynności losowania poda niezwłocznie do publicznej wiadomości komunikat o wszystkich jednolitych numerach list komitetów wyborczych, tj. o numerach zachowanych z poprzednich wyborów i o numerach obecnie wylosowanych. Komunikat zostanie niezwłocznie przekazany okręgowym komisjom wyborczym i pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz opublikowany w internecie na stronie www.pkw.gov.pl .

3. Właściwe okręgowe komisje wyborcze, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 151 ust. 1 Ordynacji wyborczej, przyznają, w drodze losowania, jednolite numery listom komitetów wyborczych zarejestrowanym w danym okręgu wyborczym wyłącznie w obecnych wyborach. 
Lista okręgowa tego samego komitetu wyborczego, który zarejestrował listę w danym okręgu wyborczym w poprzednich wyborach i w wyborach obecnych, zachowuje numer przyznany w poprzednich wyborach.

Numery list przyznane przez okręgowe komisje wyborcze dla komitetów wyborczych w wyborach poprzednich, a które nie zarejestrowały list w obecnych wyborach zostają wyłączone; nie będą przyznane listom żadnego z komitetów wyborczych.

4. Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadzi losowanie jednolitych numerów list okręgowych w dniu 3 października 2007 r. o godz. 10.00 w swojej siedzibie przy ul. Wiejskiej 10.

W tym samym dniu przyznania, w drodze losowania, numerów dla list zarejestrowanych tylko w jednym okręgu wyborczym dokonają właściwe terytorialnie okręgowe komisje wyborcze. Numery dla tych list będą przyznawane od numeru następującego po największej liczbie wylosowanej przez Państwową Komisję Wyborczą.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk