Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. do Przewodniczących Rad Gmin i Rad Miejskich oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie ułatwienia udziału osób niepełnosprawnych w wyborach

Warszawa, dnia 25 września 2007 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW- 503-34/07

Panie i Panowie
Przewodniczący Rad Gmin i Rad Miejskich
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast

Szanowni Państwo!

W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kilka milionów wyborców w naszym kraju to osoby nie w pełni sprawne - z powodu inwalidztwa, stanu zdrowia bądź wieku. Mają one nierzadko trudności w praktycznej realizacji prawa wybierania, które wynikają w znacznym stopniu z przyczyn natury techniczno-organizacyjnej: nieodpowiedniej lokalizacji lokali głosowania, niemożności dojazdu i wejścia do lokali, itp.

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z tym apeluje i prosi o zwrócenie uwagi na ten aspekt organizacji wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie przypomnieć, że możliwość uczestnictwa w wyborach jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela polskiego korzystającego z pełni praw publicznych. Zadaniem zaś wszystkich organów i instytucji uczestniczących w procesie przygotowania wyborów jest tworzenie optymalnych warunków dla pełnego wdrożenia tej konstytucyjnej zasady. Potrzeba takich działań na rzecz osób niepełnosprawnych podkreślona została także w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, uchwalonej przez Sejm RP w 1997 r.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Sejmu i do Senatu, w każdej gminie wyznaczone są lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednakże, co potwierdzają doświadczenia, nie rozwiązują one potrzeb tych wyborców, ponieważ takich lokali jest zbyt mało i często znajdują się one w dużej odległości od miejsca ich zamieszkania, a ponadto głosowanie w takim lokalu wymaga od wyborcy podjęcia dodatkowych czynności w celu wpisania się do spisu wyborców właściwego dla tego rodzaju obwodu głosowania. W związku z tym w wielu gminach podejmowane są także inne formy pomocy dla tej grupy wyborców mające na celu ich czynny udział w wyborach.

Państwowa Komisja Wyborcza dziękując za te inicjatywy wyraża przekonanie, że także w obecnych wyborach zostaną zapewnione tej grupie wyborców znaczne udogodnienia, umożliwiające skorzystanie z prawa głosowania. Potrzebne są w tym celu aktywne inicjatywy i działania organów i władz terytorialnych, ich jednostek i służb; poznanie rozmiaru potrzeb i dostosowanie do nich planu postępowania. Miejsca głosowania nie powinny być lokalizowane na piętrach budynków, a także w budynkach, do których wchodzi się wieloma schodami; zmiany siedzib wymagają jednak czasu, a zatem jest to zadanie na przyszłość. Obecnie należałoby dołożyć starań w celu możliwie powszechnego wyposażenia wejść do miejsc głosowania w choćby podstawowe podjazdy dla pojazdów inwalidzkich oraz barierki ułatwiające wjazd i wejście do lokali. Potrzebne są też różne inne formy pomocy: w zakresie zapewnienia tym wyborcom informacji o głosowaniu, ułatwienia dojazdu do lokali głosowania i powrotu do domu, itp. Ważne i pożądane jest jednocześnie podanie informacji o tych ułatwieniach do publicznej wiadomości w lokalnych środkach przekazu i w inny zwyczajowo przyjęty sposób, m. in. np. przez wyznaczenie numeru telefonu dla kontaktu w tych sprawach.

Państwowa Komisja Wyborcza nie dysponuje na te potrzeby dodatkowymi środkami budżetu wyborczego; na te cele może być natomiast wykorzystana część środków przeznaczonych dla gmin na zadania zlecone, przewidzianych na urządzenie i wyposażenie lokali wyborczych.

Wiele gmin i miast ma już wypracowane w poprzednich wyborach dobre doświadczenia i rezultaty działań podejmowanych na rzecz wyborców niepełnosprawnych.

Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze gorąco apeluje o powszechne i aktywne kontynuowanie i rozwijanie tych działań, będących także wyznacznikiem wrażliwości społecznej i stosunku do osób słabszych.

Z poważaniem

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk